Migdal Eder and the Birth of Christ

author
3 minutes, 56 seconds Read

we zijn allemaal bekend met het verhaal van het verschijnen van engelen aan nederige herders die ‘ s nachts over hun schapen waken toen Christus werd geboren. Maar waren deze normale herders? Hebben de engelen hen verteld waar ze precies moeten kijken in Bethlehem? Of wisten zij iets wat wij niet begrepen?Profetieën van de geboorteplaats van Messias en Migdal Eder
als we de volgende verzen vergelijken, zien we dat de begraafplaats van Rachel De Toren van de kudde wordt genoemd (Migdal Eder in het Hebreeuws). Dit kan als zodanig genoemd zijn ter nagedachtenis aan Rachel die een herderin was (Gen.29:9). Micha 4: 8 en Gen 35:21 verwijzen naar dezelfde plaats – De Toren van Eder ook wel de toren van de kudde. Micah is een duidelijke verwijzing dat Messias zou worden geboren in deze plaats.

Mic 4:8 en gij, gij herderstoren, de sterke greep der dochter Sion, tot u zal komen, de eerste Heerschappij; het koninkrijk zal tot de dochter van Jeruzalem komen.Mic 5: 2 Maar gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de duizenden van Juda, toch zal hij uit u voortkomen tot mij, die over Israel zal heersen; welker uitgangen zijn geweest van ouds, van eeuwigheid.35: 19-21 en Rachel stierf, en werd begraven op de weg naar Efrath, dat is Bethlehem. En Jacob zette een pilaar op haar graf: dat is de Pilaar van Rachels graf tot op de dag van vandaag. En Israel verreisde, en breidde zijn tent uit boven den Toren van Edar.

in feite kan de Zuil van Rachel ‘ s graf De Toren van Edar geweest zijn. Dus waarom is deze toren van de kudde van belang voor ons? Zoals Micha heeft voorspeld, komt het Koninkrijk en de Heerschappij naar de toren van de kudde. 6 verzen neer, Micha verwijst opnieuw naar dezelfde herder, die zal opstaan uit Bethlehem en weiden zijn kudde, tot welke heel Israël zal terugkeren. Deze profetieën waren goed bekend ten tijde van Yeshua ‘ s geboorte, zoals we hieronder zien.Mic 5: 2-4 Maar gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de duizenden van Juda, toch zal hij uit u voortkomen tot mij, die een heerser zal zijn in Israel, wiens uitgangen zijn geweest van ouds, van eeuwigheid. Daarom zal hij hen overgeven, tot de tijd, dat zij, die gebaard heeft, gebaard heeft; zo zal het overblijfsel zijner broederen wederkeren tot de kinderen Israels. En hij zal staan en weiden in de sterkte des HEEREN, in de Majesteit van den Naam des HEEREN, zijns Gods; en zij zullen blijven; want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde.

Mat 2: 4-6 en toen hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had gebracht, eiste hij van hen waar Christus zou worden geboren. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem, in Judea; Want alzo is geschreven door den profeet: en gij Bethlehem, in het land van Juda, zijt niet de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal een landvoogd komen, die mijn volk Israel regeren zal.Joh 7: 42 zegt de Schrift niet, dat Christus uit het zaad van David komt, en uit de stad Bethlehem, waar David was?

het is zeer waarschijnlijk, aangezien zij in het land woonden en de verschillende bezienswaardigheden kenden, dat de toren van Edar ook bekend stond om zijn belangrijke profetie genoemd in Micha.

priesterlijke herders die de schapen hoedden in het Lammerseizoen
we hebben allemaal gehoord dat de herders in Lucas ‘verslag over de geboorte van de Messias, verschoppelingen waren en arme mensen die’ s nachts voor hun schapen zorgden. Maar we moeten ons de vraag stellen waarom herders ‘ s nachts het risico lopen hun vee te verliezen aan roofdieren en dergelijke. De reden zou lammeren seizoen.Gustaf Dalman, die voor de Eerste Wereldoorlog uitgebreid veldwerk deed in het Land Israël, vermeldt in zijn werk “Arbeit und Sitte in Palastina (Work and Customs in Palestine) V1, 183” dat hij 3 lammerseizoenen observeerde; vroege lammeren geboren in November-januari, Lentelammeren geboren in februari-maart en Zomerlammeren geboren in juni.Het Lentelammerseizoen is voor ons van bijzondere betekenis, aangezien dat de tijd is van het paasoffer waarvoor een 1-jarig Lam nodig was. Voor Messias om in dit seizoen geboren te worden als het Lam van God, zou een verbazingwekkende voorafschaduwing zijn van zijn bediening om het paaslam te worden dat verlossing brengt naar zijn volk.

een ander interessant feit is dat er herders waren die uit de priesterlijke families kwamen volgens de Misjna Bekhorot 5: 4. Zouden de herders van Lucas 2: 8 priesters kunnen zijn?Migdal Eder wordt ook weer bij naam genoemd in de Misjna met betrekking tot lammeren die in de omgeving werden gevonden en werden geaccepteerd als paasoffers, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat dit gebied een gemeenschappelijke weideplaats was voor Priesterherders.

Similar Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.